NOCOSPRAY – Effektiviserar och förenklar

NocoSpray

Varför satsa på aerosolteknik?

Tekniken möjliggör desinficering av samtliga fria ytor i ett rum. Det innebär att alla ytor som har kontakt med luft saneras. När partiklarna som lämnar Nocospray endast har en storlek på 5μ så blöter vi inte ytan vilket innebär att ingen eftertorkning krävs. Vi har desinficeringsmaskiner som täcker från 10 m3 upp till 20.000 m3. NocoSpray kommer alltid att bete sig på samma sätt så är den rätt inställd så kommer vi alltid att få ett 100% resultat när vi inte behöver ta hänsyn till den mänskliga faktorn.

Portabel desinficering

Konceptet bygger på en kombination av torrångningsmaskinen Nocospray ® som enbart väger ca 6kg, och desinfektionsprodukten Nocolyse® som tillsammans desinficerar alla ytor i ett rum. Konceptet är validerat enligt standarden NF T 72281 (2014) för rumsdesinfektion samt studier gjorda under 2021 på SVA i Uppsala i enl med SS-EN 17272

Eliminerar bakterier och virus
Nocospray har en turbin som omvandlar väteperoxid till gas (torrånga). Ångan lämnar maskinen i 80 meter per sekund så den ”trycksätter” hela utrymmet med ångan. Väteperoxiden eliminerar virus, bakterier och sporer. Denna metod kan inte leda till resistensutveckling.
Användningsområde; slutna utrymmen inomhus, såsom vårdrum, ambulanser etc.

Bo Wall från region Norrbotten om hur man desinficerade innan man hade sin NocoSpray och sedan hur man gör idag och fördelarna med det!

Nocolyse

Nocolyse är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med dödlig effekt på virus, bakterier, jästsvampar, mögel och sporer. Nocolyse är biologiskt nedbrytbar till 99,9%, doftfri, giftfri, icke frätande, icke allergiframkallande, lämnar enbart syre och vatten som restprodukter och utvecklar inte bakterieresistens.

Fördelar med tekniken

Förbättrad arbetsmiljö. Man exponerar inte personal för smitta på samma sätt när man kan sanera utrymmet innan städning. Detta leder till minskad psykisk påfrestning och minskad sjukfrånvaro.

Personalen kan fokusera på patienter istället för städning och sanering. Maskinen kommer aldrig att missa utan gör på samma sätt varje gång.

Utrustningen i utrymmet får minskat slitage när ångan inte är uttorkande eller ett lösningsmedel. Man behöver inte slänga artiklar vid ett konstaterat utbrott utan man kan bara sanera utrymmet.

”Nocospray-tekniken är ett oerhört bra hjälpmedel”

– Gunilla Häggblom – Ålands Sjukhus

Hur länge har ni använt NocoSpray?
Vi skaffade vår första apparat i januari 2017, lagom till storstädning och sanering efter stambyten i lasarettsflygeln. Vår andra apparat kom i februari 2019 och vi står nu inför att skaffa två till.

Vad var det ni hade för behov som gjorde att ni började använda NocoSpray?
Vårt sjukhus är av äldre modell och vi har inte så många enkelrum för vård. För att på ett pålitligt sätt kunna slutstäda efter patient så ser vi Nocospray-tekniken som ett oerhört bra hjälpmedel. Det gäller alltså patienter med misstänkt eller säker smittorisk. Vi sparar in tid och kan snabbare ta rummet i bruk för ny patient.

Hur jobbar ni med det förebyggande arbetet med NocoSpray?
Hos oss använder vi apparaten för regelbunden sanering av olika publika ytor, som exempelvis väntrum. Vi kör en gång i veckan efter stängning. I vissa undersökningsrum används den också på regelbunden bas. Vi samlar då rullstolar, droppställningar och leksaker i rummet, för sanering. Även ambulanserna saneras varje vecka med Nocospray.

Hur gjorde ni innan ni använde er av NocoSpray?
Vi hade mera manuell städning, både väggar och tak, efter vissa patienter. Vi hade en rutin att torka alla ytor i rummet tre gånger med klorlösning efter clostridiumpatient.

Hur har er personal reagerat på detta?
Personalen ser många fördelar med Nocospray. Det är tidsbesparande. Vårdpersonalen är nöjda med effektiviteten vid utskrivningar. Slitskador har minskat. Osäkerheten om man glömt någon yta har försvunnit. Vår städpersonal känner en större trygghet i sitt arbete med detta hjälpmedel.

Hur har NocoSpray förbättrat arbetet för er?
Vi sanerar vårdrum efter användning på ett mycket mera effektivt sätt. Vi känner oss trygga med tekniken och ser bara fördelar med Nocospray. Apparaten är liten, lätt och behändig men ändå effektiv och tar stora utrymmen, upp till 1000 m3. I Sverige pratar man mycket om ”vårdrelaterade infektioner” (VRI).

Hur och om har NocoSpray gjort skillnad för er?
Vi saknar för tillfället bra mätinstrument för att kontrollera antalet VRI. Men vi känner oss trygga med metoden och vi har inte haft några sekundärfall, i vårdutrymmen där vi vårdat t.ex. clostridiumpatienter, sedan Nocospray togs i bruk hos oss.

Gunilla Häggblom
Hygienskötare
HIS-verksamheten
”NOCOSPRAY-TEKNIKEN ÄR
ETT OERHÖRT BRA HJÄLPMEDEL”
– GUNILLA HÄGGBLOM – ÅLANDS SJUKHUS